Handelsbetingelser

Thortrans A/S – Handels og Leveringsbetingelser Webshop.        

  • Virksomhedens juridiske navn: Thortrans A/S             
  • CVR-nummer: 14322981
  • Adresse: Eriksvej 22. 8960 Randers SØ
  • E-mail adresse: ltk@thortrans.dk 
  • Telefonnummer: +45 2516 5401
  • www.thortrans.dk

Disse salgs og leveringsbetingelser, inklusive ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter som disse salgs og leveringsbetingelser udtrykkeligt henviser til, udgør det samlede og eneste aftalegrundlag mellem Thortrans A/S    og Køber.

Bankforbindelse

Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 1, 8960 Randers SØ. Reg. nr. 6186 – konto nr. 0001392514.
Betalingsbetingelser
Betaling sker via Faktura, der sendes på e mail/EAN.
Betalingsbetingelserne er betaling forud via faktura, hvis ikke andre betalingsbetingelser er aftalt.
Hvis andre betalingsbetingelser er aftalt, vil dette fremgå af den skriftlige aftale parterne imellem.
Ved forfalden saldo ser Thortrans A/S sig berettiget til at pålægge renter samt opkræve rykkergebyr. Morarenten er den til hver en tid højest lovlige morarentesats i Danmark.
Betalinger skal ske i henhold til fakturaen/proforma faktura udstedt af Thortrans A/S. Betaling skal ske ved brug af fakturanummer angivet i kommentarfeltet på bankoverførselen.

Priser

Ordrer optages til de på leveringstidspunktet gældende priser. Vi tager forbehold for eventuelle prisjusteringer samt ændringer i produktspecifikationer, afgiftsændringer, tryk og billedfejl med videre.
Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer indtil leveringen, medmindre andet er skriftligt bekræftet af Thortrans A/S. Alle priser angives eksklusivt moms og evt. afgifter, samt ’ab lager’. Transportomkostninger tillægges prisen.
Uanset aftalte priser er Thortrans A/S berettiget til uden yderligere varsel at regulere priserne og ændringer af valutakurser, import eller offentlige afgifter fra og med det tidspunkt sådanne afgifter træder i kraft.
Priser, der er baseret på kursforhold mellem danske kroner og anden valuta, er beregnet ud fra kursen på dato for ordrebekræftelse, medmindre andet er angivet.

Køb   

Thortrans A/S`s varer købes til forbrug, og Køber er ikke berettiget til engros-videresalg eller distribution af varerne medmindre dette er udtrykkeligt aftalt med Thortrans A/S.
Varerne skal af Køber opbevares og transporteres i overensstemmelse med gældende lovgivning, og i henhold til de instrukser som følger varerne, nærmere oplysninger hertil findes på www.thortrans.dk

Levering i Danmark og udlandet

Varer leveres ifølge aftale med Køber ifølge bekræftet leveringsplan og -sted.
Ordrer afgivet af Køber anses som værende bindende. Bindende ordrer kan ikke opsiges eller annulleres af Køber uden forudgående skriftlig aftale.
Leveringstider angivet eller accepteret i ordrebekræftelser er retningsvisende. Alle leverancer er ab lager, medmindre Thortrans A/S og Køber udtrykkeligt aftaler andet.
Håndterings og ekspeditionsgebyr 85,00 dkk. ved køb under 2.000,00 dkk ekskl. moms. Såfremt Thortrans A/S ikke er oplyst en e-mail faktura adresse eller ved manglende EAN nr. ved evt. elektronisk faktura, opkræves et faktureringsgebyr på 35,00 dkk.
I tilfælde af misligholdelse (faktisk eller anticiperet) af Køber, Force Majeure (se nedenfor) eller leverandørforhold uden for Thortrans A/S kontrol, er Thortrans A/S berettiget til at udskyde og/eller eventuelt at annullere levering, uden ansvar overfor Køber.
Såfremt forsendelsen bliver forsinket på grund af opståede forsinkelser hos fragtfirmaet, yder Thortrans A/S ikke erstatning. Hvis forsendelsen af en eller anden grund ikke er nået frem, bedes Køber kontakte os. Der sendes ikke automatisk en ny forsendelse.  
Såfremt der ikke udveksles gode byttepaller ved levering, faktureres paller til 95 dkk. pr. stk. ekskl. Moms.
Thortrans A/S leverer ordrer til de fleste EU-lande. Typisk vil en forsendelse tage 5-10 hverdage afhængigt af, hvilket land ordren skal leveres i.

Fragt og forsendelsesomkostninger

Alle omkostninger til forsendelses betales af Køber, medmindre andet er aftalt i bekræftet salgs og leveringsplan.
Eventuelle anslået forsendelsesomkostninger ved e-ordre, tilbud og bekræftelser er ikke endelige, den endelige forsendelsesomkostning fastsættes først ved afsendelse at varer ud fra faktisk vægt og volumen.

Ejendomsforhold

De leverede varer forbliver Thortrans A/S ejendom, indtil betaling er fuldt ud sket.

Logo og salgsmateriale fra Thortrans A/S

Enhver brug fra køber eller anden aktør af Thortrans A/S logo/salgsmateriale hvori Thortrans A/S navn og eller logo indgår, skal aftales udtrykkeligt i forvejen.

Force majeure

Thortrans A/S kan ikke holdes ansvarlig for dets manglende opfyldelse af forpligtelser herunder for det tilfælde, at Thortrans A/S er forhindret i at gøre dette enten som følge af begivenheder uden for dets rimelige kontrol, f.eks. brand, oversvømmelse, krig, embargo, strejke, uforudset mangel på varer og materialer, forsinkelse eller afbrydelse af transport, statslig handling, handling eller forsømmelse fra Køber (”Force Majeure”), under forudsætning af at Thortrans A/S straks giver Køber meddelelse herom og benytter alle rimelige midler for at afhjælpe Force Majeure-begivenheden med det samme.

Fortrolighed

I det omfang Køber eller anden aktør bliver bekendt med forretningshemmeligheder, nye produkter/tiltag, opskrifter, data, tal, fortrolig information om Thortrans A/S eller dennes kunder og eller forretningsforbindelser, skal Køber/anden aktør holde disse informationer strengt fortroligt og ikke misbruge disse i personlig eller forretningsmæssig henseende. Sådan fortrolig information må ikke kopieres og eller bruges i forretningsmæssig henseende eller udleveres til tredjemand uden Thortrans A/S udtrykkelige, forudgående samtykke.

Returnering

Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale og returnering skal skriftligt meddeles Thortrans A/S senest 48 timer efter levering. Såfremt en vare skal krediteres, er Thortrans A/S berettiget til at beregne et krediteringsgebyr på op til 20% af fakturaværdien.
Varer med begrænset holdbarhed kan ikke returneres og ej heller krediteres.
Hvis der ikke skriftligt er aftalt returnering med Thortrans A/S, vil Thortrans A/S afvise modtagelsen. Varen skal returneres i ren, ubrudt og ubeskadiget originalemballage. Desuden skal originalemballagen beskyttes under returfragten. . Er dette ikke opfyldt, vil Thortrans A/S afvise at tage ordren retur.
Køber skal sende ordren retur til Thortrans A/S uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter køber har meddelt Thortrans A/S, at varen returneres. Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er køber ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Køber bærer risikoen for varen fra køber modtager varen, til tidspunktet for varens levering til Thortrans A/S.
Disse varer kan ikke returneres.
Varer som af sundhedsbeskyttelses eller hygiejnemæssige årsager er forseglede, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan mundbind, hvor emballagen er brudt, ikke
returneres.
Skaffevarer, logo varer, målsyede varer eller anden specielt hjemtagne varer kan ikke returneres.

Reklamation

Fejl og mangler ved en vare skal straks oplyses til Thortrans A/S. Køber er forpligtet til at informere Thortrans A/S om manglende eller beskadigede varer eller emballage inden 48 timer fra levering til Køber. Såfremt Køber ikke reklamerer i overensstemmelse med ovenstående, anses varerne at have levet op til ordren afgivet af Køber.
Thortrans A/S har altid ret til, uden ugrundet ophold efter modtagelse af reklamation, at tage en mangelfuld vare tilbage og eller foretage genlevering af varen til fuld og endelig udbedring af en eventuel mangel.
Reklamationsretten bortfalder, uanset hvad, sammen med varens deklarerede holdbarhed, og Thortrans A/S har intet ansvar for udløbne varer som i øvrigt er leveret med den aftalte holdbarhed.
Thortrans A/S har intet ansvar for mangler der skyldes forhold indtrådt efter levering.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis en vare returneres, får Køber det beløb retur der er indbetalt til Thortrans A/S. Dog ikke ekstra omkostninger som følge af Købers eget valg af en anden leveringsform, end den leveringsform Thortrans A/S benytter. Bemærk, eventuelle fragttillæg og gebyrer refunderes ikke.
Vi tilbageholder tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur hos Thortrans A/S.

Produktansvar

I tilfælde af skjulte mangler, eller såfremt det leverede, forvolder skade hos Køber eller tredjemand, er Thortrans A/S ikke ansvarlig medmindre det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse som kan tilskrives Thortrans A/S.

Erstatning

Uanset ansvarsgrundlag, er Køber indforstået med at Thortrans A/S sig ikke under nogen omstændigheder påtager ansvar for forsinkelse, driftstab, udebleven fortjeneste, eller noget andet indirekte tab eller følgetab ved Køber eller dennes kunde, i forbindelse med en afgivet ordre af Køber til Thortrans A/S.
Medmindre det endeligt fastslås ved en kompetent domstol at Thortrans A/S er erstatningsansvarlig for et krav grundet grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd er enhver erstatning for tab herunder begrænset til værdien af de varer solgt af Thortrans A/S som kravet vedrører.
 Generelle betingelser
Juridiske meddelelser imellem Thortrans A/S og Køber kan sendes pr. e-mail og anses for at have virkning, når der foreligger henholdsvis et ikke-automatisk genereret svar eller en kvittering for modtagelse.
Thortrans A/S undladelse af at håndhæve eller gøre brug af nogen bestemmelse eller rettighed, der opstår som følge af disse salgs og leveringsbetingelser, skal ikke anses som en opgivelse af en sådan bestemmelse eller rettighed, og har på ingen måde betydning for Thortrans A/S ret til at håndhæve eller gøre brug heraf på et senere tidspunkt.
Køber er indforstået med at dette dokument erstatter alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, forståelser og forpligtelser med Thortrans A/S vedrørende salg og levering af varer fra Thortrans A/S.
Hvis nogen bestemmelse i disse salgs og leveringsbetingelser viser sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve, begrænses eller bortfalder den pågældende bestemmelse, så disse salgs og leveringsbetingelser på alle andre områder fortsat har fuld gyldighed.